PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU 

Sklep 3DCubic.pl prowadzi sprzedaż towarów z zakresu zabawek, gier oraz elektroniki użytkowej poprzez sklep internetowy pod adresem www.3DCubic.pl. Witryna www.3DCubic.pl umożliwia składanie zamówień na towar wyszczególniony na stronie www.3DCubic.pl

 

DEFINICJE 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu 3Dcubic.pl i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Sklep internetowy 3Dcubic.pl dostępny pod adresem www.3DCubic.pl, prowadzony jest przez firmę 4W Team Mateusz Wójcik z siedzibą w Warszawie, ul. Anastazego Kowalczyka 16/134. NIP: 524-235-77-54, Regon: 146362224. Wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG (dalej: 3Dcubic.pl lub Sprzedawca).

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.
 2. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.
 3. Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie) zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem 3DCubic.pl. 
 4. Produkty – Wszystkie towary oferowane w sklepie 3Dcubic.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, w dziale “Wyprzedaż” mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.
 5. Ceny – Wszystkie ceny podane na stronie internetowej 3Dcubic.pl są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. Ceną wiążącą dla stron jest cena po której klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. W przypadku gdy płatność nie jest realizowana gotówką lub przelewem naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej przed złożeniem zamówienia.
 6. Sprzedawca – 4W Team Mateusz Wójcik z siedzibą w Warszawie, ul. Anastazego Kowalczyka 16/134. NIP: 524-235-77-54, Regon: 146362224. wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG.
 7. Treści – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.
 8. Towar – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć poprzez 3Dcubic.pl.
 9. Konto – przestrzeń 3Dcubic.pl zawierająca związane z Klientem dane, dostępna po dokonaniu rejestracji.
 10. Polityka prywatności i cookies – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępna na stronie 3Dcubic.pl.

 

PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

12.1. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym 3Dcubic.pl wystawiane są Rachunki. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta – jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

12.2. Zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru).

 

KONTO

13.1. Klient nie może dostarczać do 3Dcubic.pl treści, w tym Opinii i innych danych, o charakterze bezprawnym.

13.2. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta po rejestracji. Posiadanie konta w ramach innej usługi Sprzedawcy nie pozwala na korzystanie z Konta Klienta.

13.3. W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko i adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient może też podać numer swojego telefonu komórkowego. Podanie tego numeru jest warunkiem koniecznym świadczenia usług dodanych przez 3Dcubic.pl, o których mowa poniżej. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

13.4. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do konta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.

13.5. Zamieszczone w ramach 3Dcubic.pl treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

13.6. W celu złożenia oferty nabycia towaru Klient powinien złożyć zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronie internetowej 3Dcubic.pl i kliknięcie przycisku oznaczonego: „Potwierdź zakup”

13.7. Do złożenia zamówienia konieczne jest posiadanie konta lub dokonanie zakupu jako Gość.

 

ZAMÓWIENIA 

14.1. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny w 3Dcubic.pl. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.

14.2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o potwierdzeniu złożenia zamówienia. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.

14.3. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i w razie potrzeby wysyła odpowiedni komunikat (np. odmowa przyjęcia zamówienia do realizacji).

14.4. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu niezwłocznie oświadczenie o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

14.5. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku.

14.6. Zamówienie w sklepie internetowym 3Dcubic.pl można złożyć w następujący sposób:

 1. a) za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) sklepu internetowego,

Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia danego zamówienia. O czasie realizacji decyduje m.in. numer zamówienia w związku z czym zachęcamy do składania zamówień przez system sklepu internetowego, co gwarantuje natychmiastowe nadanie numeru zamówienia.

14.7 Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu maksymalnie 8 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 9:00-17:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego . W tym czasie zostanie wysłany do Kupującego e-mail z informacją o terminie wysyłki towaru.

 

CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI   

15.1. Wszystkie ceny w 3Dcubic.pl podawane są w polskich złotych i zawierają wszelkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT.

15.2. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.

15.3. Podczas składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.

15.4.Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.

15.5. O terminie płatności Sprzedawca informuje Klienta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

 

PŁATNOŚCI 

16.1. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.

W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki. W przypadku jednak wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy wpłacona zaliczka zostanie Konsumentowi zwrócona.

16.2. Wybierając formę płatności PayPal, oraz realizację wysyłkową (kurier), realizacja zamówienia może obejmować tylko i wyłącznie adresy wysyłkowe (Klienta/Kupującego), które zostały zdefiniowane w profilu użytkownika, konta PayPal.

 

DOKUMENTY KSIĘGOWE 

17.1. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż towarów wystawiając Rachunek, które są dostarczane Klientowi wraz z Towarem.

17.2. Jeżeli Klient będący osobą fizyczną składa zamówienie przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta, Sprzedawca domniemuje, że nabywa on towar w związku z taką działalnością i faktura VAT wystawiona będzie na tego Klienta jako przedsiębiorcę.

17.3. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, dalej „ustawa VAT”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Klienta – jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury.

17.4. Zgodnie przepisami ustawy VAT, Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji. Za chwilę otrzymania faktury przez Klienta uznaje się chwilę otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru).

 

DOSTAWA

18.1. Sprzedawca informuje Klienta o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz zamówienia.

18.2. W ten sam sposób Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie.

18.3. Sprzedawca informuje Klienta o ograniczeniach dotyczących dostawy Towarów, najpóźniej na początku składania Zamówienia.

 

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)      

19.1 Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:

 1. a) Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej (z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone – koszty ubezpieczenia ponosi sprzedawca.)

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY- postanowienia ogólne 

20.1. Prawo do odstąpienia przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.

20.2. Klient, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem 3Dcubic.pl, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w punkcie 20.8 poniżej.

20.3. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.

20.4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.

20.5. W celu wykonania prawa odstąpienia Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in. na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, e-mailem lub pocztą

20.6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpienia od umowy.

20.7. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

20.8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m.in. umów o:

20.8.1 świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

20.8.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

20.8.3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

20.8.4 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

20.8.5 o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY RZECZY        

21.1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

21.2. Sprzedawca może zaproponować Klientowi, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli Sprzedawca nie złożył takiej propozycji Klientowi:

21.2.1 Klient zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

21.2.2 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

21.3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG      

22.1. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile świadczenie takich usług przez Sprzedawcę odbywało się za wynagrodzeniem.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ ORAZ PROCEDURY REKLAMACYJNE

23.1. Towary oferowane w sklepie internetowym 3Dcubic.pl są objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub sklepu 3Dcubic.pl. W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. W niektórych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są w autoryzowanych punktach serwisowych za okazaniem dowodu zakupu. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru.

23.2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA- TREŚCI I OPINIE     

24.1. Klient oświadcza, że:

24.1.1 nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do treści, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do treści, w tym Opinii przez niego zamieszczonych. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania treści, chyba że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.

24.1.2 nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy 3Dcubic.pl; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na treściach poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.

24.1.3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Treści, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.

24.1.4.  Klient, umieszczając w E-Sklepie 3Dcubic.pl Opinię, udziela Sprzedawcy niewyłącznej licencji do korzystania z treści Opinii przez czas nieoznaczony w sieci Internet w celach związanych z prowadzeniem oraz promocją 3Dcubic.pl lub Towarów, w tym do publicznego udostępniania Opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

24.1.5. Ponadto, Klient zgadza się nie umieszczać Opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierają dane osób trzecich.

 

NARUSZENIA 

25.1. 3Dcubic.pl udostępnia przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Klienta, nie jest inicjatorem transmisji treści, nie wybiera Klientów, nie usuwa ani nie modyfikuje treści, jak również nie bada czy treści nie mają bezprawnego charakteru.

25.2. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści Sprzedawca podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu i/lub usunięcia takich treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

DZIAŁANIA ZABRONIONE I BLOKOWANIE DOSTĘPU       

26.1. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności: (a) które destabilizowałyby pracę 3Dcubic.pl, utrudniałyby dostęp do 3Dcubic.pl lub zawartości lub korzystanie z nich; (b) publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej (c) korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi); (d) podejmowanie innych działań na szkodę 3Dcubic.pl, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.

26.2. Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do 3Dcubic.pl lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy: (a) Klient korzysta ze 3Dcubic.pl w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu; (b) Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU 

27.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).

27.2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:

27.2.1 odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n Kodeksu Cywilnego);

27.2.2 odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;

27.2.3 odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;

27.2.4 Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.

 

REKLAMACJE 

28.1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania 3Dcubic.pl oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na stronie 3Dcubic.pl. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

28.2. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.

28.3. Jeżeli podane w reklamacji z tytułu rękojmi dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji lub reklamacja wymaga przesłania reklamowanego towaru, Sprzedawca zwróci się do Klienta, składającego reklamację, o uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim przypadku 14 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od chwili jej uzupełnienia.

 

DANE OSOBOWE   

29.1. Z zastrzeżeniem Regulaminu Administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia, jest Sprzedawca.

29.2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług 3Dcubic.pl oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).

29.3. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.

29.4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

30.1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 25 grudnia 2014 roku

30.2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowej wersji e-sklepu 3Dcubic.pl, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, którzy posiadają Konto, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu  poprzez przycisk akceptujący zapisy regulaminu, pojawiąjący się przy składaniu zamówienia przez Klienta. . Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

30.3. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta. Niezwłocznie, po otrzymaniu przez Sprzedawcę wypowiedzenia, konto Klienta w 3Dcubic.pl zostanie usunięte.

30.4. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi e-sklepu 3Dcubic.pl na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.

30.5. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.

30.6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

30.7. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

 

OPISY PRODUKTÓW              

31.1. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z baz danych producentów, własnych zasobów oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych  pochodzących z witryny 3Dcubic.pl

 

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO                  

32.1 Informacje znajdujące się na stronach internetowych są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

32.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

Załączniki (1):

 • wzór formularza odstąpienia od umowy
 • Polityka prywatności i cookies

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2 

Polityka prywatności i cookies

 1. Definicje

Wszystkie nazwy pisane z wielkiej litery odpowiadają definicjom zawartym w Regulaminie 3Dcubic.pl, do którego niniejszy dokument stanowi załącznik.

 1. Informacje ogólne
 2. Polityka prywatności i cookies dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – 4W Team Mateusz Wójcik (pełne dane w Regulaminu 3Dcubic.pl i na stronie 3Dcubic.pl) i stosowania cookies w ramach e-sklepu 3Dcubic.pl.
 3. 3Dcubic.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 4. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 5. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. “ciasteczka).
 6. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego 3Dcubic.pl.

 

III. Informacje w formularzach

 1. 3Dcubic.pl zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta.
 2. 3Dcubic.pl może zapisać automatycznie informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Klienta, chyba że poniżej określono inaczej.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi Rejestracji lub Zamówienia.
 5. Informacja o plikach cookies
 6. 3Dcubic.pl korzysta z plików cookies.
 7. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych 3Dcubic.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 8. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator 3Dcubic.pl.
 9. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 10. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci 3Dcubic.pl korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 11. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie 3Dcubic.pl ponownie wpisywać loginu i hasła;
 12. określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 13. W ramach 3Dcubic.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 14. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 15. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej 3Dcubic.pl.
 16. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z 3Dcubic.pl reklamodawców oraz partnerów.
 17. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta z 3Dcubic.pl. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
 18. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 19. Logi serwera
 20. Informacje o niektórych zachowaniach Klientów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania 3Dcubic.pl oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 21. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 22. czas nadejścia zlecenia lub zapytania,
 23. czas wysłania odpowiedzi,
 24. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 25. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 26. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta (referer link) – w przypadku gdy przejście do 3Dcubic.pl nastąpiło przez odnośnik,
 27. informacje o przeglądarce Klienta,
 28. informacje o adresie IP.
 29. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 30. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 31. Udostępnienie danych
 32. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 33. Sprzedawca może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez 3Dcubic.pl upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 34. Sprzedawca może udostępnić dane osobowe Klientów podmiotowi przejmującemu prawa i obowiązki Sprzedawcy w ramach 3Dcubic.pl. W takim przypadku Klienci zostaną poinformowani o nowym administratorze ich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VII. Zabezpieczenie danych osobowych

 1. 3Dcubic.pl dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, dlatego wszędzie tam, gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych połączenie między Klientem, a serwerem jest szyfrowane. Dzięki temu Klienci nie muszą się martwić, że dane przesyłane z lub do serwera zostaną przez kogoś podejrzane, przechwycone i wykorzystane.
 2. Zbiór danych osobowych naszych Klientów został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych i wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych.
 3. Administratorem danych jest Sprzedawca: 4W Team Mateusz Wójcik z siedzibą w Warszawie.

VIII. Zmiana, poprawianie, usuwanie danych osobowych.

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) 3Dcubic.pl zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, poprawianie oraz usuwanie.
 2. Dostęp, zmiana, poprawianie danych osobowych może być dokonywane w dowolnym czasie poprzez Konto Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu.
 3. Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych uzyskają Państwo kontaktując się z naszym Działem Obsługi Klienta – tel: +48 (22) 266 09 19
 4. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 5. Jeśli Klient nie chce korzystać z plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z e-sklepu 3Dcubic.pl.
 6. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 7. Internet Explorer
 8. Chrome
 9. Safari
 10. Firefox
 11. Opera
 12. Android
 13. Safari (iOS)
 14. Windows Phone
 15. Blackberry
Chinese (Simplified)CzechEnglishFrenchGermanPolish
Shopping cart
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping
0